พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน

พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน
ผกก.สภ.เมืองยาง

         
pisit   พ.ต.ท.สงกรานต์ ปัญญานาค   พ.ต.ท.สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์
 พ.ต.ท.พิสิทธิ์  ตั้งศิริเสถียร
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยาง
  พ.ต.ท.สงกรานต์  ปัญญานาค
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ท.สืบตระกูล  เทพปิยะวงศ์
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
พ.ต.ต.พงศกร เบียดกลาง   พ.ต.ต.สำรวย ปันแสน   พ.ต.ท.บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
พ.ต.ต.พงศกร เบียดกลาง
สวป.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ต.สำรวย ปันแสน
สว.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ต.บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
พ.ต.ท.ธนกฤต ฉลวยประทินกุล         
พ.ต.ท.ธนกฤต  ฉลวยประทินกุล
สว.อก.สภ.เมืองยาง
     

ประวัติของสถานีตำรวจภูธรเมืองยาง

สถานีตำรวจภูธรเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่  1  เมษายน  2538  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  229  ตารางกิโลเมตร   มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น  4  ตำบล (46 หมู่บ้าน) กล่าวคือ  1. ตำบลเมืองยาง   2. ตำบลโนนอุดม   3. ตำบลกระเบื้องนอก  และ 4. ตำบลละหานปลาค้าว

 1. สถานการณ์ทั่วไป

          สถานีตำรวจภูธรเมืองยาง ตั้งอยู่  ณ  บ้านเมืองยาง  หมู่ที่  1   ตำบลเมืองยาง   อำเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา  พิกัด  T B 739074  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  127  กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ทิศเหนือ เขตติดต่ออำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ทิศใต้ เขตติดต่อ อำเภอชุมพวง และอำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 3. ทิศตะวันออก เขตติดต่ออำเภอคูเมือง และ อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์
 4. ทิศตะวันตก เขตติดต่ออำเภอประทาย และอำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่โดยทั่วไป   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นพื้นที่ป่าบ้างเล็กน้อยมีแม่น้ำมูล และลำสะแทดไหลผ่าน

การประกอบอาชีพ  ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักในการทำนา    อาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์   ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

         อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเขตการปกครอง จำนวน  ๔  ตำบล  ๔๖  หมู่บ้าน ดังนี้

 1. ตำบลเมืองยาง มีหมู่บ้านในปกครองจำนวน   ๑๒   หมู่บ้าน
 2. ตำบลโนนอุดม มีหมู่บ้านในปกครอง จำนวน    ๙   หมู่บ้าน
 3. ตำบลกระเบื้องนอก    มีหมู่บ้านในปกครอง จำนวน   ๑๓   หมู่บ้าน
 4. ตำบลละหานปลาค้าว มีหมู่บ้านในปกครอง จำนวน   ๑๒   หมู่บ้าน

        จำนวนประชากร     มีประชากรทั้งสิ้น  ณ  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

        รวม  ๒๘,๐๕๖  คน   แยกเป็นชาย  ๑๔,๐๙๗  คน  หญิง  ๑๓,๙๕๙   คน   

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็นดังนี้

 1. เทศบาลตำบล  มี 1 แห่ง  คือ เทศบาลตำบลเมืองยาง  (นายบุญมี  กล่อมใจ   นายกเทศมนตรี)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล  มี   3   แห่ง  คือ 

          2.1  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  (นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ)

           2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม (นายกฤษฎา  พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ)

           2.3  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก (นายมีชัย  มุ่งลา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ)

สถานภาพกำลังพล

          ข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 26  นายแบ่งเป็น 

                ชั้นสัญญาบัตร  13  นาย

                ชั้นประทวน    13  นาย